„Walka jest wiecz­na; my zaś prze­ży­wa­my jeden jej okre­ślo­ny mo­ment. Po­nie­waż jed­nak my, ko­bie­ty, idzie­my z falą, z po­tęż­ną falą dy­na­mi­ki życia, wy zaś, sza­now­ni pa­no­wie, bro­ni­cie sła­bej już gro­bli – zwy­cię­stwo nie przy was się osta­nie. Wy – już je­ste­ście. Je­ste­ście, jako kształt, ustrój, system, jako wy­twór czasu, który prze­mi­ja. I to jest sła­bo­ścią waszą. My – sta­je­my się do­pie­ro. I to jest naszą siłą” – prze­ko­nu­je Ko­nop­nic­ka.

Karolina Dzimira-Zarzycka, Samotnica. Dwa życia Marii Dulębianki
Wydawnictwo Marginesy, 2022